Co „vidíš“?

24 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Není-li žádného vidění, lid pustne…“ Přísloví 29:18

Co „vidíš“ ve své budoucnosti? Jaká je tvá „vize“? V roce 1863 podepsal Abraham Lincoln proklamaci emancipace o zrovnoprávnění otroků, přesto i o sto let později byli Afroameričané stále ještě oběťmi segregace. V roce 1963 vyjádřil Martin Luther King v promluvě u Lincolnova pomníku svou proslavenou vizi: „Sním o tom, že jednoho dne budou moci na červených pahorcích Georgie synové bývalých otroků a synové bývalých otrokářů společně zasednout ke stolu bratrství. Sním o tom, že jednoho dne bude i stát Mississippi, stát planoucí horoucím bezprávím a útlakem, přeměněn v oázu svobody a spravedlnosti. Sním o tom, že moje čtyři malé děti budou jednoho dne žít v zemi, kde je nebudou posuzovat podle barvy kůže, ale podle jejich charakteru. Sním … o dni, kdy se všechny Boží děti, černoši i běloši, židé i pohané, protestanti i katolíci budou moci vzít za ruce a zpívat slova starého černošského spirituálu: ‚Konečně svobodní! Konečně svobodní! Díky Bohu všemohoucímu jsme konečně svobodní!‘“ Večer předtím, než byl Martin Luther King zavražděn v Memphisu, řekl svým posluchačům, že „viděl“ zaslíbenou zemi a že do ní jednoho dne vejdou, i když možná ne všichni současně. Pokud nemáš pro svůj život vizi, pros Boha, aby ti nějakou dal. Až to udělá, začleň ji do svého života ve víře, že budeš žít, abys „viděl“ její naplnění!

Tvé dítě zaslíbení (4)

23 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o … Jeftovi…“ Židům 11:32

Možná má dnes tvé dítě zaslíbení daleko k dokonalosti a jeho přechod do Božího království může být všechno, jen ne hladký. „Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno; zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců…“ (Židům 11:32–34). Když čteš ta jména a poznáváš příběhy těch lidí, uvědomíš si, že satan bude bojovat o tvé dítě zaslíbení ode dne jeho narození až do smrti. Jestli se mu nepodaří se ho zmocnit, pokusí se o jeho děti. Jefta se musel přenést přes stigma, že jeho matkou byla prostitutka a otcem člověk, který s ním nechtěl nic mít. On to ale překonal, dovedl Izrael k vítězství nad nepřáteli, získal si jméno jako „udatný bohatýr“ (viz Soudců 11:1) a nakonec se ocitl na seznamu největších hrdinů Bible po boku Abrahama, Mojžíše, Ester, Rút i Davida. Odmítnutí, zneužívání, závislosti, záškoláctví, výbušnost či agrese – nic z toho nemůže Bohu zabránit, aby si tvé dítě zaslíbení použil, pokud budeš „stát v trhlině“, budeš se za ně modlit a nepřestaneš nad ním vyznávat Boží slovo. Ptáš se, o co tu jde? Jde o rozdíl mezi tím, co je teď a tím, co může být v budoucnu. Rozdíl mezi tím, kým je tvoje dítě dnes, a tím, jak jeho či její budoucnost vidí Bůh.

Tvé dítě zaslíbení (3)

22 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Hledal jsem mezi nimi muže, který by … postavil se v trhlině … za…“ Ezechiel 22:30

Někdy se tvé dítě může dostat do problémů ve škole, zaplést se se špatnou partou a experimentovat s drogami, alkoholem, gangy, pohlavním životem… Může se vzbouřit proti všemu, čemu jsi ho od mládí až dosud učil. To ale neznamená, že nakonec neodpoví poslušně na Boží povolání. Než se Saul z Tarsu stal apoštolem Pavlem, musel ho Bůh shodit z koně, pokořit před jeho vrstevníky a dočasně jej ranit slepotou. Vzpomínáš si, co onoho dne Ježíš řekl Saulovi na jeho cestě do Damašku? „Těžko je ti vzpírat se proti bodcům“ (Skutky 9:6, ČSP). Někdy bude tvé dítě zaslíbení procházet životem snadno, jindy bude kopat a křičet; do cíle se nedostane přes noc! Pavla Bůh na tři roky odvedl do pustiny, aby jej zbavil jedu nesprávného myšlení a přeprogramoval ho pravdou svého slova, protože jej potřeboval vybavit pro jeho povolání. Takže pokud ti připadá, jako by se tvé dítě zaslíbení ztratilo v poušti, bylo slepé vůči svému povolání, či dokonce upadlo do prachu, nezoufej; Bůh stále pracuje. Co bys měl dělat? Bůh řekl: „Hledal jsem mezi nimi muže (nebo ženu), který by … postavil se v trhlině … za…“ (viz Ezechiel 22:30). Postav okolo svého dítěte ochrannou zeď modliteb. Postav se v trhlině a modli se nad ním Boží slovo. Ježíš zaslíbil, že když se zde na zemi budeš modlit s autoritou, pohne nebesy ve tvůj prospěch.

Tvé dítě zaslíbení (2)

21 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Jiftách … byl mocný a udatný muž, byl však synem nevěstky…“        ­Soudců 11:1, přel. z angl.

Geny jsou mocná věc! Mohou určit barvu vlasů, barvu očí a sklony, v nichž se děti budou podobat otci nebo matce. Pokud ale dítě vyrůstá a neustále dělá špatná rozhodnutí, nemusí to mít genetický důvod. Může to být tak, že se na něj zaměřil nepřítel, protože rozpoznal jeho předurčení. Právě tehdy zasahuje Bůh. Mojžíše matka položila do košíku a skryla ho v Nilu. Bůh ale zařídil, aby jej našla faraónova vlastní dcera, vzala ho do paláce a vychovala jej jako vládce pro Egypt. Pokud jako rodič uděláš svou část, Bůh udělá tu svou. Jestliže pro své dítě uděláš všechno, co můžeš, Bůh zasáhne a udělá to, co ty udělat nemůžeš. Pavel napsal: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí“ (Římanům 8:28). Bůh má záměr pro tvé problémové dítě, proto je nepřestávej milovat a modli se za ně, ať to bude trvat sebedéle. V Bibli se píše: „Jiftách … byl mocný a udatný muž, byl však synem nevěstky…“ (Soudců 11:1, přel. z angl.). Možná se tvé dítě nenarodilo za zcela ideálních okolností, to ale Bohu nezabrání, aby mu žehnal. Právě naopak. On může využít každou okolnost z jeho minulosti jako hnací sílu pro budoucnost a dát mu moudrost a sílu k naplnění toho, k čemu je povolal. Takže to se svým dítětem zaslíbení nemusíš vzdávat. Modli se: „Pane, tys to zaslíbil, a já věřím, že se to stane!“

Tvé dítě zaslíbení (1)

20 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Satan si přál tě mít … ale já jsem se za tebe modlil.“ Lukáš 22:31–32, přel. z angl.

Tvé problémové dítě by mohlo být dítětem zaslíbení! Bůh má pro tvé děti zvláštní záměr; proto byl kolem tvého syna či dcery takový rozruch. Satan se na ně zaměřil, protože vidí jejich potenciál. Rozpoznal plán, který pro ně Bůh má, a snaží se jej zmařit. Mohl by to udělat? Mohl! Použil si faraóna a krále Heroda, aby se dostal k Mojžíšovi a k Ježíšovi, když jim ještě nebyly ani dva roky. Proč? Protože se měli jednou stát vysvoboditeli, kteří uskuteční Boží plán. Podobně bude satan útočit i na tvé dítě zaslíbení. Pavel řekl: „… ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům“ (Galatským 1:15–16). Prvních třicet let života ale Pavel šel špatným směrem; teprve potom se setkal s Ježíšem a vydal se správnou cestou. Co bys tedy jako rodič dítěte zaslíbení měl dělat? Modlit se za něj! Ježíš znal zvláštní plán, který měl naplnit Petr, a věděl i to, že na něj satan brzy zaútočí. Proto mu řekl: „… satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím“ (Lukáš 22:31–32). Dokud jsou tvé děti malé, vkládej na ně ruce a vyhlašuj nad jejich životem Boží slovo. Až začnou dospívat, pokračuj v modlitbách za ně a vyhlašuj nad nimi Boží požehnání. Bojuj za své dítě zaslíbení!

Drž hněv na uzdě

19 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne.“ Přís­loví 29:11

Hněv je Bohem daná emoce, která ale má být tvým služebníkem, nikoliv pánem. Proto drž svou vznětlivost na uzdě. Kdykoliv jsi v pokušení podlehnout hněvu, zastav se a sám sobě polož dvě otázky:

  1. Opravdu to stojí za můj hněv? Většinou pracuješ pouze s částečnou informací. Navíc pokud na někoho nahlížíš v kontextu jeho nejlepších stránek, většinou reaguješ jinak, než když se soustředíš na ty nejhorší.
  2. Je tohle nejlepší způsob, místo a čas pro vyjádření mého hněvu?

Je těžké se tak sám sebe ptát v zápalu zlosti, můžeš se ale naučit své emoce krotit a svou vznětlivost vycvičit. V Bibli je řečeno, že jedním z plodů Ducha je sebeovládání (viz Galatským 5:23). Když ti někdo ublíží, nejde o to, jestli jsi dost velký na to, abys s tím něco udělal; otázkou je, jestli jsi dost velký, abys to nechal být. Jeden příběh vypráví o dvou bratrech, kteří se strašně poprali, a jejich matka vyběhla po schodech nahoru, aby je zastavila. Když se zeptala, jak k té rvačce došlo, starší bratr řekl: „Všechno začalo, když mi vrátil ránu!“ Jestli máš problém s ovládáním hněvu, zapiš si tato slova z Písma, nos je u sebe a snaž se je přečíst dřív, než se přestaneš ovládat: „Prozíravost činí člověka shovívavým, promíjet přestupky je jeho ozdobou“ (Přísloví 19:11). Zdá se ti, že je to těžké? Máš pravdu. A nikdy se ti to nepodaří dokonale. Když to ale budeš dělat stále častěji, Bůh bude oslaven a ty se budeš cítit lépe.

Pocit méněcennosti

18 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.“ 1. Mojžíšova 1:31

Farai Chideyová vystudovala Harvard, pracovala pro časopis Newsweek a její kariéra rychle stoupala nahoru. Přesto léta zápasila s bulimií, protože se chtěla podobat nablyštěným snímkům, které falšují okolní svět. Když nad nemocí konečně zvítězila, napsala: „Ztráta na váze nezměnila mou osobnost, ani mne neosvobodila od citové zátěže, kterou jsem si nesla od dětství. Myslela jsem, že chci být štíhlá. Ve skutečnosti jsem ale toužila být šťastná, a to mi nemohl zajistit ani můj vzhled ani úspěchy. Nedokázala jsem milovat a přijmout sebe samou, proto pro mne přijetí ze strany druhých nikdy nebylo dostačující. Když jsem se snažila být dokonalá, narážela jsem, stávala jsem se uzavřenou a nepřístupnou, a to byl pravý opak toho, co jsem chtěla.“ Pak popsala čtyři věci, které způsobí touha po dokonalosti:

  1. Bude tě držet ve vězení osamělosti, protože uspokojující vztahy je možné budovat jen na upřímnosti a celkovém přijetí.
  2. Bude tě nutit vidět své nedostatky jako něco, co je třeba skrývat, místo abys je vnímal jako příležitost k růstu.
  3. Bude tě držet v představách toho, jaký chceš jednou být, místo aby ses radoval z toho, čím jsi teď.
  4. Oloupí tě o možnost dát svému životu hodnotu, protože kvůli tomu, že se neustále zaměřuješ na sebe, nebudeš mít nic, co bys mohl dávat druhým.

Podtrženo – Bůh tě nepotřeboval stvořit, ale rozhodl se to udělat. V den, kdy ses narodil, se usmál a řekl: „Velmi dobré.“ Až to plně pochopíš, začneš vítězit nad problémem pocitu méněcennosti.

Odvrhni to

17 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží.“ 1. Petrova 5:7, ČSP

Slovo „vrhnout“ je obrazem rybáře, který vrhá svou síť do moře, aby nalovil ryby. Ví, že kdyby síť nesl, nepodaří se mu nic chytit; musí ji odhodit. Co si s sebou nosíš? Starou bolest? Starou zášť? Tajnou lásku k někomu, kdo už je dávno pryč? Odvrhni to! Obětuješ svou budoucnost něčemu, co nestojí za čas a energii. Proč by ti Bůh říkal, že máš být tak radikální? Protože mu na tobě záleží. Zatímco tobě záleží na takových věcech, jemu záleží na tobě. Je těžké dívat se na někoho, koho máš rád, jak se kroutí bolestí kvůli něčemu, co si neměl nakládat. Pro Boha není problém tě té věci zbavit; těžké je pro něj přimět tě, abys na ní přestal lpět. Tvůj Bůh, a ne ta věc, která tě trápí, ti dnes říká: „Odvrhni to!“ Satan je zloděj. Neochota odpustit je jednou z bran, kterými se dostává dovnitř, a ty jsi jediný, kdo tu bránu může zavřít. Až procitneš a uvědomíš si, kolik už ti toho ukradl, budeš mít sám na sebe zlost. Využij tu zlost, ať tě motivuje ke třem věcem:

  1. Čiň pokání.
  2. Pokud je to možné, zjednej nápravu.
  3. Převezmi zodpovědnost za svůj život.

Jakmile to uděláš, zavři knihu na toto téma, raduj se z dobrodiní Boží milosti a už se k tomu nevracej. Rozpoznej, kdy něco zemřelo. Mrtvolu už ani sebevětší úsilí nevzkřísí; tak podepiš úmrtní list, pochovej minulost a jdi dál. To neznamená, že všechno opustíš; znamená to, že budeš šetřit síly pro věci, které za to stojí, pro věci, s nimiž můžeš udělat něco smysluplného.

Jak je na tom tvůj duchovní hlad?

16 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Když mé srdce zašeptalo: ‚Hledej Boha,‘ odvětila má celá bytost: ‚Hledám jej!‘“     Žalm 27:8, přel. z angl.

Jestliže denně trávíš hodiny sledováním televize a nenajdeš si pár minut na modlitbu a četbu Písma, máš problém s duchovním hladem – takový, jakému bys měl věnovat pozornost. David Brainerd, misionář mezi americkými Indiány, si v osmnáctém století zapsal do deníku: „Ve velikém pokoji jsem se odebral na své obvyklé místo v ústraní. Dokázal jsem jen vydechnout svou touhu být ve všech věcech v dokonalé shodě s ním. Bůh byl tak vzácný, že mi celý svět se všemi jeho požitky připadal nekonečně odporný. Po přízni lidí jsem netoužil víc než po nějakých oblázcích. V poledne byla má touha po Bohu větší, než jakou jsem kdy v životě zakusil. Na svém místečku v ústraní jsem nedokázal dělat nic jiného, než ve sladkém pokoji svému drahému Pánu říkat, že netoužím po ničem jiném než po něm, po svatosti, že tyto touhy mi dal on a že jedině on mi může dát vše, po čem toužím. Nikdy jsem si nepřipadal tak oproštěný od sebe, tak zcela vydaný Bohu. Mé srdce bylo po většinu dne pohlceno v něm.“ Právě tak to prožil žalmista: „… na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl … Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště…“ (Žalm 73:25–28). Sám můžeš posoudit, nakolik je tvůj duchovní hlad po Božích věcech velký.

Pečuj o sebe

15 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Dopřává mi odpočívat … naživu mě udržuje…“ Žalm 23:2–3

Nauč se všímat si signálů svého těla a emocionálních reakcí na požadavky, které na sebe kladeš. Když jsi natolik unavený, že ztrácíš soustředění, potřebuješ zpomalit a odpočívat. Jistě, existují období, která vyžadují více času a energie, nicméně i uprostřed takových dnů potřebuješ najít způsob, jak o sebe pečovat. Pokud budeš neustále ignorovat bolesti svého těla, pracovat čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu, stravovat se u prodejních automatů a fungovat na kofein a adrenalin, onemocníš a budeš nucen zpomalit jen proto, že ses o sebe nestaral. Když budeš znát svou „nejvyšší povolenou rychlost“, umožní ti to poznat, kdy je čas „se zastavit, natankovat a doplnit zásoby“, abys obnovil svou energii a občerstvil duši. Mnozí z nás zneužívali své tělo tak dlouho, že teď mají za to, že dny nejlepšího zdraví už mají za sebou. Nemusí tomu tak být! Bez ohledu na to, jak špatný tvůj tělesný stav je, existuje pomoc! Tvoje tělo má schopnost se samo regenerovat. Když se budeš držet Božích pokynů pro dobré zdraví, Pán bude na tobě a s tebou pracovat, aby ti obnovil zdraví. Začni naprosto všechno dělat k Boží slávě, včetně jídla (viz 1. Korintským 10:31). Podívej se na svůj talíř a sám sebe se zeptej, jestli většinu toho, co se chystáš sníst, stvořil Bůh pro tvé zdraví. Udělej vyváženou stravu svým životním stylem! Pokaždé, když si vybereš zdravé potraviny, volíš si život, který je Božím darem pro tebe. Péče o sebe není sobectvím, je to dobré správcovství. Když budeš dobře a dost spát, cvičit a pravidelně si brát dovolenou, můžeš zvýšit efektivitu svého života a přinést Bohu slávu (viz 1. Korintským 6:19–20).

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí.

I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj.

Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem.


Odkazy na weby s ikonou

Víra, křesťanství, náboženství