Uzdravení zraněných citů

30 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Proč křičíš pro svou těžkou ránu…“ Jeremjáš 30:15

Bůh se ptá svého lidu: „Proč křičíš pro svou těžkou ránu, že je tvá bolest nevyléčitelná?“ (Jeremjáš 30:15). A odpovídá: „Zahojím a vyléčím tvé rány…“ (Jeremjáš 30:17). Jestli existuje něco zákeřnějšího než vztek, frustrace a další negativní věci, které vycházejí z našeho nitra a ničí naše vztahy, pak je to vnitřní zdroj, z něhož vyvěrají. Hnisající rány z minulých vztahů jsou nebezpečné. Možná říkáš: „Ty ale netušíš, jak hrozně mi ten člověk ublížil!“ Asi nevíš, jak očistit a uzdravit rány, když stále bolí? Božím způsobem je říct, jak to je! Bůh nebude obvazovat infikovanou ránu; on chce, aby se problém vyřešil. Musíme pochopit, že on je schopen v našich životech opravit rozbitá místa. Jediné, co od nás vyžaduje, je, abychom mu odhalili, kde taková místa máme. Jenom Ježíš může projít bariérou času až do naší zraněné minulosti. Jedním z nejdůležitějších kroků k uzdravení rozhodně je, ze srdce odpustit a vyznat, co tě zranilo a rozhněvalo, a pak to nechat být. Může to být těžké, ale bez odpuštění neexistuje žádná svoboda nebo uzdravení. Jestliže neodpustíš, hořkost tě sežere zaživa. Způsobí to katastrofu ve tvých současných vztazích. Bůh ti dá milost odpustit a jít dál. Ty sám se ale musíš rozhodnout odpustit viníkovi, aby ses očistil od křivdy. Jiná cesta k pokoji a svobodě neexistuje.

„Jednejte moudře … a využijte čas vám svěřený.“ Kolos­kým 4:5

Tvým největším majetkem je příštích čtyřiadvacet hodin. Jak s nimi budeš hospodařit? Dovolíš televizi, zbytečným mailům, nedůležitým úkolům, vlastním podnětům, špatným lidem nebo jinému nesmyslnému rozptýlení, aby tvůj den pohltili? Nebo budeš mít nad svým časem kontrolu a využiješ dnešek co nejlépe? Odborníci na vedení říkají, že zaměření se na předních dvacet procent vlastních priorit ti přinese osmdesátiprocentní návratnost vynaloženého úsilí. Takže se každé ráno po probuzení podívej do zrcadla a řekni: „Dnešek prožiji podle Boží vůle a svou energii vynaložím na věci, které mi pomohou ji naplnit.“ Je pravda, že vždycky tady budou nějaké věci, které budou soupeřit o tvou pozornost. Zadavatelé reklam chtějí, abys utrácel peníze za jejich výrobky. A všiml sis, že lidé, kteří nemají co dělat, většinou chtějí trávit svůj čas s tebou? Dokonce i tvé vlastní touhy mohou být natolik různorodé a tvé cíle tak rozptýlené, že nevíš, čemu věnovat pozornost nejdřív. To je důvod, proč je třeba zaměřit se jako laser na svůj Bohem daný cíl. Na cokoliv se zaměříš, tomu dáváš sílu a impuls. Tvé priority určují, jak budeš trávit svůj čas, proto je nastav s modlitbou a pečlivě dodržuj. Všechno nepodstatné vyřaď. Ti, kdo ti říkají, že můžeš zvládnout všechno, se mýlí. Nemůžeš udělat všechno, co bys udělat chtěl, můžeš ale udělat všechno, co chce Bůh, abys udělal. Musíš si vybrat! Úspěch se dostaví, když budeš dělat správné věci správným způsobem a ostatní opustíš. Pokud si nejsi jistý, které věci jsou pro tebe správné, ohlédni se na uplynulá léta svého života – čeho by ti bylo líto, kdybys to nebyl udělal?

Zveřejni se

28 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Byli jsme … křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt…“ Římanům 6:4

Při svatbě si snoubenci dávají snubní prsteny. Mohli by se stát manžely i bez nich? Jistě, prsteny ale stvrzují, že oba patří výlučně jen jeden druhému. Bylo by divné, kdyby manžel nikdy nechtěl jít ven na veřejnost se svou manželkou. Kdyby třeba řekl: „Budu s tebou večeřet, ale jenom doma.“ To by byla urážka! Stejně jako prsten oznamuje navenek skutečnost, že máš manželskou smlouvu se svým partnerem, křest vyhlašuje, že věříš ve smrt, pohřeb a vzkříšení Ježíše a že jsi vložil svou důvěru v něj jako ve svého Spasitele. „Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít“ (Římanům 6:4–8). Křest nejenže deklaruje před ostatními, že ses veřejně ztotožnil s Kristem; je také stálou připomínkou pro tebe. Když jsi v pokušení vrátit se ke starým způsobům, říká ti: „Ty už nejsi ten starý člověk, jsi nové stvoření v Kristu s novou stupnicí hodnot, postojů, jednání a s novým předurčením!“

„Přítel miluje v každé době, bratr se zrodil pro čas soužení.“ Přísloví 17:17, ČSP

Pokud jsi moudrý, obklopíš se lidmi, kteří tě budou emocionálně i duchovně podporovat, a s nimiž můžeš sdílet své sny a myšlenky. C. S. Lewis a J. R. R. Tolkien byly členy neformální diskusní literární skupiny „The Inklings“, která byla spojená s univerzitou v Oxfordu. Patřili do ní učitelé, spisovatelé a přátelé, kteří se pravidelně scházeli ve známé oxfordské hospodě, aby spolu diskutovali nad pasážemi ze svých oblíbených knih, a také nad vlastními literárními díly. V roce 1936 došli k názoru, že svět potřebuje víc románů, v nichž je ústředním tématem víra a morálka. Lewis a Tolkien se rozhodli začít psát science fiction, protože si uvědomili, jak podřadnou kvalitu podobné příběhy, které v té době vycházely, mají. Doslova si házeli mincí, aby se rozhodli, kdo bude psát knihu o vesmírném putování a kdo o putování časem. Tolkien dostal putování časem, i když jeho dřívější snaha psát takové příběhy nikdy nebyla opravdu úspěšná. Později však dosáhl velkého úspěchu s Pánem prstenů. Lewis napsal svou slavnou sérii románů nazvanou Vesmírná trilogie, a nakonec napsal Letopisy Narnie. Možná jsi tak velkého úspěchu nedocílil, ale s podporou opravdových přátel se dostaneš dál než bez ní. Takže se ptej sám sebe, jak pěstuješ taková přátelství, která ti pomohou naplnit Bohem daný potenciál. Může to znamenat, že budeš muset vyjít ze své ulity a navázat kontakt s ostatními. Můžeš se setkat s křivdou a odmítnutím? Jistě! Úspěchu ale dosáhneš jen tehdy, když budeš ochoten riskovat.

Nebuď tvrdošíjný

26 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Obrátil se a rozhořčeně odcházel.“ 2. Královská 5:12

Naamán byl jako generál syrské armády zvyklý, že věci byly po jeho. Takže když mu Elíša řekl, aby se sedmkrát ponořil do blátivého Jordánu, aby se vyléčil z malomocenství, odešel plný hněvu. Řekl: „Cožpak tu nejsou čistší řeky? Nemohl na mě prorok jen vložit ruce a uzdravit mě?“ Naštěstí poslechl své služebníky, spolkl svou pýchu a prožil zázrak. Je zde důležité ponaučení. Vzhledem k tomu, že každý úspěch vyžaduje přizpůsobení se změnám a překonání překážek, polož sám sobě otázku, co je podstatou mého strachu a hněvu v této situaci? Jde o to, že:

 1. Mám strach z neznáma a ze změn, které to může přinést?
 2. Jsem málo pružný a snažím se v této situaci prosadit svou vůli a přání? Jsem ochoten minout dokonalou Boží vůli tím, že se budu vzpírat změně, kterou on řídí? Mnozí z nás si nechali ujít to nejlepší od Boha. Proč? Protože jsme podobně jako Naamán zvyklí, že nám jiní posluhují a hýčkají naše ego. E.G.O. může anglicky znamenat Edging God Out, ohraničování Boha! Děláš to?
 3. Jsem líný nebo neschopný a nechci věnovat nezbytný čas a úsilí této změně?

Pokud nebudeš ochoten se měnit, nebudeš růst, a pokud neporosteš, nebudeš schopen přijmout požehnání, které pro tebe Bůh zamýšlí. Charles Franklin Kettering řekl: „Svět nenávidí změny, a přesto je to jediná věc, která přináší pokrok.“ Požádej proto Boha o duševní i duchovní sílu přijmout změny, které do tvého života přináší, a o schopnost vidět je jako něco, co je tu pro tvé dobro“ (viz Římanům 8:28).

Neohlížej se

25 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Vzpomeňte na Lotovu ženu!“ Lukáš 17:32

Před zničením Sodomy poslal Bůh dva anděly, aby zachránili Lota a jeho rodinu. Lot dostal jasné pokyny: „Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul … Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup“ (1. Mojžíšova 19:17, 26). Ježíš připomněl tento příběh čtyřmi slovy: „Vzpomeňte na Lotovu ženu!“ (Lukáš 17:32). Měli bychom se z toho poučit a zapamatovat si dvě věci:

 1. Neohlížej se toužebně za svou starou hříšnou vášní a žádostivostí. Co sliboval hřích, bylo falešné už tehdy a stále falešným zůstává. „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratří!“ (Jakub 1:14–16).
 2. Neohlížej se sebelítostivě za chybami, které jsi udělal. Dva Lotovi zeťové nedbali na zprávu andělů ani na tchánovy prosby a zůstali pozadu. Možná je to důvod, proč se jeho žena ohlédla. Bylo to však osudné tehdy a je to osudné i nyní.

Nelituj se pro svou minulost. Nezabývej se zraněními, kterými ti ublížili. Přestaň se dívat do zpětného zrcátka a sleduj cestu před sebou. Bůh pro tebe připravil velké věci, to je, oč ve tvém životním zápase jde! Ježíš nazval satana zlodějem (viz Jan 10:10). Už ti ukradl příliš mnoho, tak ho nenech krást dál. Odevzdej život Kristu a sleduj, jak ti začíná žehnat!

Vedlejší a hlavní dary

24 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás…“        ­Římanům 12:6

Chceš-li v něčem vyniknout, musíš odhalit své hlavní dary a zapojit je do práce. Jedním z vedlejších darů apoštola Pavla bylo dělat stany, aby tak podpořil svou službu. Je ale jasné, že jeho hlavním darem bylo učit a budovat sbory. Ptáš se, jak můžeš své hlavní dary zjistit?

 1. Ptej se na ně Boha. Kdo zná produkt lépe než výrobce? Ty jsi sám sebe nevytvořil, takže nemůžeš o sobě říct, pro co jsi byl stvořen. Bůh ale může, a on ti to řekne. „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje“ (Jakub 1:5–6).
 2. Buď trpělivý. Když ses začínal učit chodit, trávil jsi víc času na zadní části těla než na nohou. Ale podařilo se ti to. To proto, že ses narodil, abys chodil! Své hlavní dary můžeš objevit rychle a snadno, ale rozvíjet je, aby dosáhly maximálního potenciálu, bude práce na celý život. Není to sprint, ale maratón.
 3. Získávej zpětnou vazbu od správných lidí. Žádat druhé o zpětnou vazbu není vždy snadné, je to ale nezbytné k úspěchu. Nebuď nikdy natolik hrdý, abys nehledal pomoc. Pokud jsi samotář, měl bys přemýšlet nad tímto slovem: „Nebylo nikoho, kdo by je vysvobodil, protože město bylo daleko od Sidónu a s nikým neměli žádnou dohodu“ (Soudců 18:28). Dej si ale pozor – vyber si lidi, kteří opravdu budou chtít ti pomoci.

Důvěra musí být zasloužená

23 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Buď moudrý, můj synu (má dcero), dělej radost mému srdci…“ Příslo­ví 27:11

Dospívající rádi používají magickou formuli, jíž manipulují svými rodiči: „Ty mi nedůvěřuješ!“ Takže začínáme couvat: „Ne, miláčku, to neznamená, že ti nevěřím, když jsi se svými přáteli nebo když si půjčíš auto, já jenom…“ A pak nám dojdou slova. Jsme v defenzívě a diskuse je u konce. Pravdou je, že v některých věcech svým dětem důvěřovat můžeme, v jiných ale ne. Neplatí zde buď všechno, nebo nic. Například mnozí z nás mají oprávnění čerpat peníze z některých účtů svého zaměstnavatele. To ale neznamená, že jsme dostali k dispozici všechny jeho zdroje! Takže se přestaňme nechat klamat svými dětmi a směle stůjme na tom, že důvěra se buduje postupně – trochu teď, více později. Humorista a spisovatel Mark Twain žertoval: „Když dítě dosáhne dvanácti let, měl bys ho zavřít do sudu, přibít víko a krmit ho dírou po suku. Když dosáhne šestnácti, měl bys tu díru utěsnit.“ Určitě jsou chvíle, kdy to každý rodič cítí podobně. Důvěra se musí řídit dvěma důležitými pravidly:

 1. Musí být přiměřená věku. Měl bys riskovat pouze to, u čeho můžeš rozumě očekávat, že to proběhne bezpečně.
 2. Musí být zasloužená. Erma Bombecková jednou vtipkovala, že nehodlá zaplatit dva tisíce dolarů za rovnátka na zuby pro dítě, které se nikdy neusmívá.

To, co vidíš navenek, se často dá vysvětlit tím, co se děje v nitru mladého člověka. Uvolni se, lepší časy se blíží!

Jaké jsou tvé skutečné motivy?

22 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Hospodin zkoumá každé srdce a rozumí každému motivu…“        1. Paralipomenon 28:9, přel. z angl.

Když Ananiáš a Safira viděli, jak druzí prodávají půdu a dávají výtěžek do církve na péči o chudé, zdálo se jim to jako skvělý nápad – teoreticky. Když ale prodali půdu oni, část peněz si nechali a pak o tom lhali. Chtěli se zviditelnit a vypadat duchovně, nechtěli ale za to zaplatit. Chtěli vypadat dobře, aniž by museli platit cenu. Petr ale jejich hřích vynesl na světlo: „Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“ (Skutky 5:4). Nejenže jejich motivy vyšly najevo; oba padli na zem mrtví. Výsledkem bylo, že: „Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň“ (Skutky 5:11, B21). Jeden pastor vyprávěl: „Po mnoho nedělí jsem kázal ve sboru a mé poselství se lidí hluboce dotýkalo. Ironií však bylo, že jsem se na službu ‚připravoval‘ při hádkách s manželkou po cestě do sboru, nebo tak, že jsem život svých dětí činil nesnesitelným. Léta praxe mi pomáhala vmžiku se proměnit v ‚pastora‘, během okamžiku se stát soucitným, svatým a duchovním. Hrál jsem před lidmi divadlo, protože jsem cítil potřebu být respektovaný a vážený, a stalo se mi to stejně velkou motivací jako láska ke Kristu.“ Pokud chceš prozkoumat své motivy, jsou zde dvě místa z Písma, která musíš číst a pozorně zvažovat s modlitbou:

 1. „Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. Budeš-li se ho dotazovat, dá se ti najít…“ (1. Paralipome­non 28:9).
 2. „Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků“ (Jeremjáš 17:10).

Je ti Pán bezpečnou kotvou?

21 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… zeptej se jí: ‚Je vše v pořádku s tebou… ?‘ Ona řekla: ‚V pořádku.‘“ 2. Královská 4:26

Pokud bys dnes zemřel, šel bys do nebe? Než odpovíš, přečti si následující příběh. V roce 1871 zpustošil požár město Chicago, zanechal po sobě tři sta mrtvých a sto tisíc lidí připravil o domov. Advokát Horatio Gates Spafford, přítel D. L. Moodyho, pomáhal lidem znovu se postavit na nohy. Po dvou letech neúnavného úsilí se rozhodl, že si s rodinou vezmou tolik potřebnou dovolenou. Měli v plánu odcestovat do Anglie a připojit se k Moodyho evangelizačnímu tažení. Potom chtěli jet do Evropy. Spafford se ale zdržel, proto poslal svou rodinu lodí napřed a plánoval, že se s nimi setká na druhé straně Atlantiku. To se ale nikdy nestalo. Loď, kterou jeho rodina plula, se nedaleko New Foundlandu srazila s anglickou plachetnicí a během dvaceti minut šla ke dnu. Spaffordova manželka Anna se zachytila plovoucích trosek a přežila, ale všechny čtyři jejich dcery utonuly. Následujícího dne obdržel Spafford od ženy hrozný telegram se dvěma slovy: „Jediná zachráněná!“ Ihned odjel za ní. Když o tom později vyprávěl Moodymu, tiše řekl: „Je to v pořádku, byla naplněna Boží vůle.“ Byly to právě tyto dny zdrcujícího zármutku, které Spafforda inspirovaly k napsání oblíbené písně, jež mnohým dodala síly: „Když nebeský duši mou proniká mír, ať hrozí mi svět ze všech stran, mé srdce už nestrhne bouřlivý vír, bezpečnou kotvou mou je můj Pán.“ Mohl bys zpívat tato slova? Pokud přijmeš Ježíše jako osobního Spasitele, pak budeš moci. Proč bys to neměl udělat ještě dnes? Kdo ví, co přinese zítřek?

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí.

I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj.

Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem.


Odkazy na weby s ikonou

Víra, křesťanství, náboženství