Jak jednat s problémovými lidmi

27 Zář 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu…“    Ja­kub 1:19

Jedinou skutečně fungující radou, jak nenarazit na problémové lidi, je – odstěhovat se na jinou planetu. Lidské bytosti jsou směsicí ctností a neřestí, a dokud toto nepochopíš, jsi bez šance s nimi vycházet. Jeden mnich, který vstoupil do kláštera, složil slib mlčení. Jednou ročně mohl předstoupit před opata a mohl mu povědět jednu jedinou myšlenku. Po prvním roce ji vyjádřil těmito slovy: „Postel je příliš tvrdá!“ Po roce, při dalším slyšení dodal: „Cela je příliš chladná!“ Třetí rok při stejné audienci to dokončil: „Jídlo je příšerné. Odcházím.“ Opat si s úsměvem oddychl: „Ještě že jste si tu jen stěžoval. Kdybyste něco dělal, asi byste nadělal více škody!“ Poučení zní – ani v klášteře nejsi uchráněn od toho, abys narazil na problémové lidi! Co tedy dělat? Vezměme si příklad od zahradníka. Trpělivě sází, odpleveluje a zalévá v naději, že pokud bude takto postupovat, může očekávat hojnou úrodu. To je také smysl Jakubových slov: „Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš“ (Jakub 1:19–20). Rychlé postupy neexistují. Jediným způsobem, jak můžeš pěstovat dobré vztahy, je trpělivě na nich pracovat.

Potřebuješ vizi

26 Zář 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry Jakub 1:17

Pokud je tvou životní vizí co nejvíce zbohatnout, šetřit každou korunu, kterou vyděláš, aby sis mohl zajistit veškerý komfort – není to vize od Boha. Je-li však tvou vizí, aby tvůj úspěch posloužil také druhým a umožnil naplnit Boží záměry na zemi, je tvoje vize od Boha. Když Bůh povolal Abrahama, zaslíbil mu tři věci: „Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!“ (1. Mojžíšova 12:2). Snažme se pochopit následující – každá hodnotná vize pochází od Boha, ať už mluví nebo nemluví „duchovními termíny“, nebo ať už si osoba, která vizi realizuje, uvědomuje či neuvědomuje, že pochází od Boha. Bible říká: „‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu“ (Jakub 1:17). Často máme tendenci považovat za vize pocházející od Boha pouze ty, které mluví o „duchovních“ plánech, misích a záměrech, nikoli však ty, které mají plány, mise a záměry zaměřené „světsky“. Svatý Augustin řekl: „Kéž každý křesťan pochopí, že kdekoliv je nalezena pravda, pochází od svého Pána.“ Bůh je zřídlem vší pravdy a zdrojem všech cenných vizí. Přestože On sám dává lidem svoje vize, ty dál každý den zůstáváš jejich realizátorem. Žalmista říká: „Ať však plesají a radují se, kdo mi přejí spravedlnost, ať říkají stále: ‚Hospodin je velký, přeje pokoj svému služebníku‘“ (Žalm 35:27). S partnerem, jakým je Bůh, můžeš úspěch očekávat – a také jej dosáhneš!

Bůh je se mnou!

25 Zář 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Římanům 8:31

Otázka nezní: „Kdo je proti nám?“ Odpověď na tuto otázku by byla jednoduchá: katastrofy, inflace, korupce, vyčerpanost, kalamity, strachy… Otázka však ve skutečnosti začíná: „Je-li Bůh s námi…?“ Přečtěme si tato slova ještě jednou a podívejme se na každé z nich:

 1. Bůh… Možná tě tví rodiče odsuzují, možná ani tvůj učitel o tobě nemá valné mínění, tví sourozenci se za tebe možná stydí, ale pořád je v dosahu tvých modliteb stvořitel oceánů – Bůh sám!
 2. … je… Nestojí tam „možná“ nebo „byl s tebou“ nebo „byl by, kdybys“, ale stojí tam prostě „je“! Bůh je s tebou i teď, kdy čteš tuto větu. Nemusíš si vzít pořadové číslo a čekat, až na tebe dojde řada. Je zkrátka s tebou. Už ti nemůže být blíže, než právě je. Jeho blízkost nezávisí na tvé dobrotě ani špatnosti. Je s tebou.
 3. … s… Jsi příliš vyčerpán, abys šel dál? On tě ponese. Nemáš odvahu bojovat? On bude bojovat za tebe. Ztiš se na chvíli někde v ústraní; k tomu tě Bůh povzbuzuje. Pohlédni za cílovou pásku; je tam Bůh a nadšeně ti tleská.
 4. … námi. Kdyby měl Bůh kalendář, tvoje narozeniny by tam byly červeně zatrženy. Kdyby měl Bůh auto, neslo by na kapotě tvoje jméno. Kdyby v nebi byla lavička, vyryl by do ní tvoje jméno. My však víme, že Bůh má „tetování“. Dokonce víme, co je na něm vyryto: „Hle, vyryl jsem si tě do dlaní…“ (Izajáš 49:16).

Takže, když ráno vstáváš, podívej se do zrcadla a řekni si: „Bůh je se mnou!“

Vzpamatovat se z rozvodu (3)

24 Zář 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo…“ Říma­nům 4:18

Dnes navazujeme na předešlá čtyři stádia vzpamatování se z rozvodu:

 1. Smíření. Ano, smíření, které může mít i podobu rezignace, může přijít a někdy skutečně přichází. Pokud přijde, můžeš dokonce pocítit určité provinění z toho, že už depresi a smutek neprožíváš. Co se vlastně stalo? Už nebojuješ. Válka uvnitř se zklidnila a přišel pocit pokoje. Je to Boží pokoj, který převyšuje každé lidské pomyšlení (viz Filipským 4:7).
 2. Naděje. „On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo … ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil“ (Římanům 4:18–21). Něco uvnitř ti říká: „Znovu budu žít, znovu budu milovat. Můj život nekončí.“ To se stane, když dojde k obživení záměru, který s tebou Bůh má, navázání nových přátelství a novému začátku, který urychlí tvoje uzdravení. Emočně jsi předběhl svůj věk – to je teď tvojí výhodou.
 3. Naplnění. Spolu s Davidem říkáš: „Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech“ (Žalm 118:17). Bez ohledu na to, zda je to nový vztah, nová kariéra, či postup v té původní, Bůh to bude vidět jako nové naplnění. Je dosaženo bodu, kde již nezaznívají žádné stesky, protože už není třeba vyvolávat staré vzpomínky na selhání nebo zradu.

Bůh, který říká: „Hle, všecko tvořím nové“ (Zjevení 21:5), ti odkrývá novou budoucnost a ty ji neodmítej vyměnit za bolestnou minulost.

Vzpamatovat se z rozvodu (2)

23 Zář 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky…“ Jóel 2:25

Vzpamatovat se z rozvodu a naučit se znovu žít chce hodně času, proto buď sám se sebou trpělivý. Šance se ti zvyšují, pokud porozumíš jednotlivým stádiím smutku:

 1. Popření. Snažíš se ignorovat nebo zlehčovat, co se stalo v naději, že to je snad sen. Nechceš znovu zažívat konfrontaci a odmítnutí.
 2. Zlost. Když zažiješ odmítnutí, ovlivní to tvou sebedůvěru a tvoje reakce budou neadekvátní. Začneš činit zbrklá a unáhlená rozhodnutí rodící se ze zmatku pocitů. Např.: „Pane Bože, už aby to bylo za mnou! Dej mi chvilku! Najdu si někoho, kdo mě opravdu miluje a váží si mě.“
 3. Smlouvání. Současně s uvolněním stavidel vzteku, který tě připravuje o radost, pokukuješ po nějakém snadnějším řešení nebo kompromisu. A když to nefunguje, přesuneš se pomalu k dalšímu stádiu.
 4. Deprese. Zaskočí tě vždy v tom nejméně vhodném čase, jako jsou narozeniny, dovolená nebo výročí. Objeví se, když zaslechneš znělku „vašeho společného oblíbeného pořadu“, nebo ucítíš vůni jídel „vaší oblíbené restaurace“. Ve dvě ráno se stále převaluješ a ne a ne usnout. Taková deprese je většinou důsledkem tvého vnitřního rozpolcení – člověk těžko snáší negativní a pozitivní pocity zároveň.

Co s tím? Uč se ovládat své myšlení. Stanov si nové životní cíle. Zaměř se na pomoc někomu jinému. Když se Jób modlil za své přátele, Bůh ho uzdravil a obnovil jeho život (viz Jób 42:10). Tvůj obnoví také. Takže, nepřestávej Bohu důvěřovat a neztrať svoje srdce.

Vzpamatovat se z rozvodu (1)

22 Zář 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„„Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.“ I­zajáš 43:18

Rozvod je jednou z nejbolestivějších věcí, kterou může lidské srdce zažít. Znají to ti, co ho mají za sebou. Pokud mezi takové nepatříš, buď za to vděčný a měj pochopení pro ty, kdo jsou tím hluboce zasaženi. Stalo se ti někdy, že tě zradil někdo, komu jsi důvěřoval? Přepadla tě občas během noci úzkost ze samoty? Měl jsi pocit, že máš úplně svázané ruce? Rozčilovalo tě někdy, že tě tví přátelé neumí pochopit? Nezoufej – tvoje současná situace se změní. Znovu nabudeš sil, obnovíš se, nezůstaneš na dně. Chce to jen čas a trochu úsilí. Smutné stránky kalendáře tvých neúspěchů se otočí a Boží milost tě znovu začne učit, jak žít a milovat. Tím, že ve svém stavu dovolíš, aby tě Bůh doprovázel, bude ti v Písmu zjevovat úžasná tajemství vnitřního pokoje, která tě vrátí zpět do života. Pokud na vašem rozchodu neneseš podstatnou část viny, přivlastni si a ulož v srdci následující slova: „… uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje“ (Žalm 147:3). Pokud cítíš, že na vašem rozchodu svůj díl viny máš, pamatuj, že žádný hřích není neodpustitelný. Takže i tvoje selhání je odpustitelné a zapomenutelné. Pro tebe platí toto Boží zaslíbení: „Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu“ (Izajáš 43:25). Bez ohledu na to, jaký podíl viny máš, slovo pro dnešní den je: „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší“ (Izajáš 43:18–19).

Správná motivace na modlitbách

21 Zář 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce…“ Žalm 139:23

Ukáži vám dvě chyby, které děláme, když přistupujeme k modlitbě.

 1. Zaměřujeme se na svou nehodnost. Naše modlitba ztratí sílu víry a důvěry (viz 1. Janova 3:21–22).
 2. Zapomínáme zkoumat své motivace. Žalmista píše: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce … hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení…“ (Žalm 139:23–24).

Existují modlitby, které Bůh naštěstí nevyslyší – alespoň ne hned. Pastor Jerry Sittser napsal: „Předmět tvé modlitby může být správný, ty však přesto můžeš zůstat špatný – dáváš najevo pýchu, škodolibě se raduješ z vítězství, měříš dvojím metrem… Největší pastí pro služebníky, kteří někoho vedou, je, že bývají slepí ke svým vlastním chybám. Bojují sice za občanská práva, ale uklízečku považují za občana druhé kategorie. V otázce sexuality trvají neochvějně na biblických standardech, ale svoje manželství v pořádku nemají. Nevyslyšená modlitba je pak pro nás Božím darem … chrání nás před námi samými. Kdyby každá naše modlitba byla vyslyšena, mohli bychom její moc zneužít … ke změně světa podle našich představ, což by bylo hrozné. Staly by se z nás rozmazlené děti, které chtějí stále víc a víc, ač mají každou hračku a vše jim rodiče mohou dopřát. Modlili bychom se za úspěch na úkor druhých … opilí mocí modlitby bychom druhými lidmi pohrdali a sami sebe vyvyšovali. Izajáš řekl: ‚Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval…‘ (Izajáš 30:18, B21). Nevyslyšená modlitba chrání … zastavuje … prohlubuje a přetváří. Nevyslyšené modlitby, které nás sice zanechají rozbité a rozčarované jako vyhořelou rafinérii, jsou ozdravující přípravou na to, abychom byli opět připraveni se modlit a očekávat vyslyšení našich modliteb v budoucnosti.“ Sečteno a podtrženo – k modlitbě potřebuješ správnou motivaci.

Kajícnost pročišťuje charakter

20 Zář 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Kajícný duch je Bohu nad oběti – nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a sklíčeným.“     Žalm 51:19, B21

Jsme-li Bohu plně vydáni, jedná v našem životě, aby vykřesal maximum našeho potenciálu tím, že jemně naťukává tvrdohlavou skořápku naší vůle v oblastech, které mu ještě nejsou poddány. Teprve když je rozbitá, může se v nás uvolnit jeho moc a věci se pohnou k lepšímu. Naproti tomu moc a schopnosti, pokud je má v repertoáru člověk bez charakteru, již zničily mnoho osobností. Možná si na takové vzpomeneš. Nechť jsou ti varováním. Pokud totiž nejsou tvoje schopnosti usměrňovány řečištěm dobrého charakteru, koleduješ si o potíže. Kůň může mít sebelepší rodokmen, ale dokud není jeho vůle podrobena jezdci, ohrožuje svým ohromným potenciálem síly nejen sám sebe, ale i všechny kolem. Mimochodem, od dostihových plnokrevníků se můžeme naučit dvě důležité věci:

 1. Během dostihu vnímají kolem sebe plno hlasů, ale naučili se reagovat pouze na jeden – hlas svého jezdce. To je podstata Božího plánu i pro tebe. Setkáš se s mnoha hlasitými názory na život, ale k vítězství tě dovede jen jeden – Boží hlas. Je to výzva k pokoře. „On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě“ (Žalm 25:9).
 2. Síla a kvalita dostihového koně vynikne až tehdy, když se nechá osedlat a řídit jezdcem. Dovolíš Bohu, aby to s tebou udělal podobným způsobem? Když chce Bůh využít tvého potenciálu, dovolíš mu, aby ti řekl: „Tak, jak sis žil pro sebe, už žít nemůžeš, protože mám s tebou své plány.“

Slovo pro tebe na dnešní den tedy je: „Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha“ (1. Korintským 6,19–20).

Vítězit nad strachem ze smrti (2)

19 Zář 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ Jan 11:25

Před mnoha lety se držela na žebříčku popularity píseň, ve které zněla slova: „Každý by chtěl do nebe, ale nikomu se nechce umírat.“ Proč taková slova? Někdy proto, že se na to necítíme být připraveni. Ale měli bychom být. Jak?

 1. Můžeš se připravit duchovně a emocionálně. „Ježíš jí řekl: ‚Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?‘“ (Jan 11:25–26). Když vložíš svoji důvěru v Krista, smrt již nebude koncem, ale počátkem tvého nového „já“.
 2. Můžeš se připravit racionálně. Jak? Dávat klíčovým lidem tvého života s určitou pravidelností najevo, jak moc ti na nich záleží. Musíš také odpustit těm, kdo ti ublížili, nebo poprosit o odpuštění ty, kteří se cítí být zraněni tebou (viz Marek 11:25–26).
 3. Můžeš se připravit finančně. Jedním z posledních skutků Krista na kříži bylo předání péče o matku jednomu z učedníků. Dobrý správce zanechá svým potomkům poslední vůli s jasnými instrukcemi ohledně pozemského majetku a průběhu pohřbu. Nejsou to zrovna příjemné myšlenky, ale je to tvá duchovní zodpovědnost.

Apoštol Pavel napsal: „… táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší; ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás“ (Filipským 1:23–24). Proč Pavel řekl, že nebe je „mnohem lepší“? Protože Bůh mu dal do nebe nahlédnout. David přemýšlel podobným způsobem: „… vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho“ (Žalm 16:11).

Vítězit nad strachem ze smrti (1)

18 Zář 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno…“        ­Žalm 39:5

Až v budoucnu projdeš „tunelem“ a vyjdeš na druhé straně, možná tě napadne – tak takhle vypadá smrt každého vykoupeného Božího dítěte! Řekneš „dobrou noc“ na zemi a uslyšíš „dobré ráno“ v nebi. Elizabeth Kübler–Rossová objasňuje stádia, kterými projde většina z nás, když se dozví tu nejhorší diagnózu:

 1. Stádium šoku: „Pane Bože!“
 2. Stádium popření: „To nemůže být pravda!“
 3. Stádium hněvu: „Proč právě já?“
 4. Stádium smlouvání: „Ušetři mě, Bože, a udělám pro tebe cokoliv.“
 5. Stádium deprese: „Je po všem. Už se nemám nač těšit.“
 6. Stádium smíření: „Čím bych mohl naplnit zbývající dny mého života?“
 7. Stádium vyrovnanosti: „Nemá smysl bojovat proti neodvratitelné skutečnosti.“

Pravdou je, že naše stárnutí začíná momentem zrození. Jen úžasně vzrušující období dětství a dospívání a stresová zátěž středního věku to na chvíli přehluší. Jsme jako hypochondr, na jehož náhrobku stojí: „Čekal jsem to, ale ne tak brzo!“ Jak stárneme a zjišťujeme, že máme více let za sebou, než před sebou, začínáme se modlit se žalmistou: „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce“ (Žalm 90:12). Kdosi se ptal Charlese Spurgeona, autora doktrín o milosti: „Znáte také milost umírání?“ Odpověděl: „Ještě ne, ale poznám ji v okamžiku smrti!“ Milost, která tě spasila, tě až doposud nese a bude s tebou i při tvém přechodu do mnohem lepšího světa, než je tento.

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí.

I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj.

Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem.


Odkazy na weby s ikonou

Víra, křesťanství, náboženství