Skrytý Bohem

21 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… skryl mě ve stínu své ruky.“ Izajáš 49:2

Když tě Bůh povolá, abys mu sloužil určitou schopností, často musíš projít obdobím anonymity, kdy si připadáš neviditelný. Izajáš byl povolán Bohem od lůna matky (viz Izajáš 49:1). Prožil ale období, kdy byl skryt „ve stínu“, dokud Bůh nezdokonalil jeho službu. Když trvá dlouho, než se vize naplní, když ses obětoval a pracoval bez uznání, když stále nevidíš výsledky, snadno získáš pocit, že marníš svůj život. Izajáš byl také jen člověk. Ztratil odvahu a řekl: „‚Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud.‘ A přece: U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha“ (Izajáš 49:4). Pouhý fakt, že cítíš pocit marnosti, ještě neznamená, že to je pravda. „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají“ (Židům 11:6). To platí i pro tebe. Trvalo třicet let, než Ježíš začal svou veřejnou službu. Mojžíš, David, Jan Křtitel a Pavel prožili roky anonymity předtím, než byli vyneseni do popředí. V Božím království neexistují senzace, které se uskuteční přes noc, ani bleskové úspěchy. Jeden křesťanský spisovatel řekl: „Každý, kdo chce být použit ve shodě s Boží vůlí, prožije roky ve ‚skrytém koutu pouště‘. Během toho období ho Pán leští, brousí a připravuje, aby dobře zapadl do jeho luku, aby jej v pravý čas mohl vyslat do plodné služby jako ‚vyleštěný šíp‘. Ty roky, kdy jsme neviditelní, jsou roky služby, studia, věrnosti ve službě někoho jiného a práce ‚v zákulisí‘“. V Bibli ale máme ujištění: „Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím“ (Židům 6:10). Buď trpělivý, Bůh v pravý čas vynese na světlo ovoce, které do tebe vložil.

Obnovuj svou mysl Božím slovem

20 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“    Ří­manům 12:2

Nejdůležitější věc, kterou bys měl každý den dělat, je obnovovat svou mysl Božím slovem. Když tohle budeš mít v pořádku, všechno ostatní začne do sebe zapadat. Budeš myslet a jednat jinak, takže budeš mít jiné výsledky. Vzpomínáš si na starý televizní seriál „Beverly Hillbillies“? Ten pořad byl zajímavý tím, že Jed a jeho rodina byli osvobozeni ze své minulosti – ze života v chudobě v Ozarksu. Jenže oni ve svém starém způsobu života pokračovali i poté, co se přestěhovali do Beverly Hills v Kalifornii. Fyzicky byli jinde, jejich způsob myšlení se ale nezměnil. Totéž platilo o Izraelcích – měli mentalitu otroků. Přestože byli svobodní a Bůh zajišťoval všechny jejich potřeby, v okamžiku, kdy nastal problém, se chtěli vrátit do Egypta. Nemohli vstoupit do nového dne, protože stále nesli zátěž z toho předchozího! Přečti si pozorně tato slova: „Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí“ (Židům 4:1). Říkáš, že Boží zaslíbení jsou zaručená? Ano, pokud děláš to, co Bůh říká! Bůh zaslíbil, že ti finančně požehná, pokud budeš dávat desátky a štědře zasévat. Slíbil, že tě povede, když ho budeš poznávat na všech svých cestách. Slíbil, že ti odpustí, když ty odpustíš druhým. Jenom když budeš neustále proměňovat svou mysl, přesvědčíš se, co je „dobré, Bohu milé a dokonalé“ (viz Římanům 12:2)! Proto dnešní slovo pro tebe zní: „Obnovuj svou mysl Božím slovem.“

Tatínku, žehnej svým dětem!

19 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Marek 2:5

Starozákonní otcové vkládali ruce na hlavy svých dětí, vyslovovali nad nimi určitá zaslíbení a věřili, že Boží požehnání může být předáváno z jedné generace na druhou. Proto čteme, že: „… povolal Izák Jákoba a požehnal mu“ (1. Mojžíšova 28:1). Ze stejného důvodu Jákob odmítl zemřít, dokud nepožehnal svým vnoučatům (viz 1. Mojžíšova 48). Děti bez péče, včetně otcovské, často tráví celý život hledáním své identity a sebeúcty. Obojí stále více nacházejí ve společnosti vzdorovitých vrstevníků, pouličních gangů, drogových dealerů, na sociálních sítích a na internetu. Výsledky vidíme všude kolem sebe. Místo toho, aby naplňovaly své Bohem dané povolání, jsou tyto děti definovány a ocejchovány životem jako neovladatelné, vinné, jako výtržníci nebo narkomani. Tupac Shakur byl raper, známý svými násilnickými texty písní. Než byl v roce 1996 zastřelen, řekl: „Nikdy jsem nepoznal svého skutečného otce. Jsem si jist, že kdybych měl otce, měl bych v sobě určitou disciplínu a více sebedůvěry. Matka tě může upokojit, dát ti klid, může ti pomoci najít tvé mužství. Jenom muž tě ale může naučit být mužem.“ Když k Ježíšovi přinesli muže, aby ho uzdravil, dříve, než mu odpustil a uzdravil ho, nazval ho „synem“. Neřekl: „Musíš očistit své jednání,“ nebo: „Musíš dělat věci tak jako já“. Ne, navázal s ním vztah tak, že mu projevil lásku a přijetí. Ty musíš jako otec dělat totéž. Milovat a přijímat své děti takové, jaké jsou, bez podmínek a odsuzování, je ten největší dar, jaký jim můžeš dát.

Neboj se (3)

18 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“ Marek 4:40

Následovat Ježíše nevyhnutelně znamená procházet bouřemi. Když jsi v nich až po krk a rychle se potápíš, naučíš se o Ježíši takové věci, jaké by ses jinak nenaučil. Zpočátku se divíš: „Jak jsem se do takového zmatku dostal?“ Pak začneš vidět jeho ruku při díle a nakonec řekneš: „Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?“ (Marek 4:41). Učedníci se konečně dostali do bodu, kdy byli ochotni bez otázek Ježíše následovat. Pro tebe má Bůh stejný plán. „Neboj se“ není výzva k naivitě nebo ignoranci. Bůh neočekává, že budeme nevšímaví k výzvám, které život přináší. Jde ale o to, že dokud měl Petr oči upřené na Ježíše, nemohly ho vlny stáhnout dolů. Proto se dívej na Boha, stůj na jeho zaslíbeních a připomínej si jeho dobrotu. Bible říká: „Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem“ (Židům 2:1). Měj pohled upřený na Pána a udělej pro to cokoliv. C. S. Lewis napsal: „Nálady se mění, ať se tvé myšlenkové pochody ubírají kamkoliv. Vím to z vlastní zkušenosti. Nyní, když jsem křesťan, mívám nálady, při nichž celá věc vypadá velmi nepravděpodobně; když jsem ale byl ateista, míval jsem nálady, při nichž velmi nepravděpodobně vypadalo křesťanství. Proto je víra tak nezbytnou výhodou – pokud nebudeš své nálady držet na uzdě, nikdy nebudeš ani pevným křesťanem, ani pevným ateistou. Budeš jen stvořením zmítaným sem a tam, jehož víra ve skutečnosti závisí na počasí a stavu zažívání. Z toho vyplývá, že se člověk musí učit chodit ve víře.“ Takže dnešní slovo pro tebe je: „Neboj se“.

Neboj se (2)

17 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná…“        ­Žalm 107:8

Když jsi prožil těžké období, může to způsobit, že se sníží tvá důvěra v Boha a ty začneš hrát na jistotu. Jestli jsi prošel několika bouřemi po sobě, začíná ti bezpečí přístavu připadat lákavé. Je v pořádku odpočinout si a nabrat síly, nezabydluj se ale v bezpečí, aby ses neminul s tím, co Bůh pro tebe naplánoval. V Bibli čteme: „Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovy skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití. Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závrati jak opilí se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně: utišil tu bouři, ztichlo vlnobití. Zaradovali se, když se uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná …“ (Žalm 107:23–31). Kde vidíme Boží divy? V životních bouřích! Máme zaznamenáno sto dvacet pět Ježíšových příkazů. Dvacet jedna z nich říká „neboj se“ nebo „buď odvážný“. Druhé nejčastější přikázání „miluj svého Boha a svého bližního“ se objevuje pouze osmkrát. To znamená, že „neboj se“ je přikázání, na nějž Ježíš kladl větší důraz než na kterékoliv jiné. Proč? Protože chce, abys mu víc důvěřoval!

Neboj se (1)

16 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“ Marek 4:40

Všimni si, jak učedníci reagovali na bouři na Galilejském moři, a přemýšlej, jestli některé z těch rysů nepoznáváš také u sebe:

  1. Strach v nás vyvolává pochyby o Boží péči. Učedníci se Ježíše zeptali: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“ (Marek 4:38). Neptali se na jeho moc: „Můžeš tu bouři utišit?“ Ani se neptali na jeho vnímání: „Všiml sis té bouře?“ Neptali se ani na jeho znalosti: „Máš nějaké zkušenosti s bouřemi?“ Místo toho vyjádřili pochybnosti o jeho charakteru: „Tebe to nezajímá?“ Pokud to dopustíš, strach nahlodá tvou důvěru v Boží lásku a způsobí, že zapomeneš na Boží věrnost.
  2. Strach nás vede ke snaze ovládat. Ježíš spal, takže ho učedníci probudili a řekli: „Rychle něco udělej!“ Když si uvědomíme, že ztrácíme kontrolu, přichází strach. Pokud se bojíme, začneme se zaměřovat na některé součásti života, které můžeme řídit, např. na způsob stravování, práci, pořádek doma nebo často i na lidi. Čím nejistěji se cítíme, tím větší máme sklony ovládat.
  3. Strach způsobuje zapomnětlivost. V Bibli čteme: „… i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil…“ (Matouš 8:16). Tomu říkám výsledek! Strach ale způsobuje duchovní ztrátu paměti a my zapomínáme, co už Ježíš udělal a jak dobrý k nám byl.

Jak Ježíš reagoval? „Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“ (Marek 4:40). Víra neodstraňuje strach, ona ho umlčuje, zbavuje ho moci a přitahuje nás blíž k Bohu. Když se toto stane, věci se začnou měnit k lepšímu.

Život naplněný Duchem

15 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.“    Ga­latským 5:17

Vždycky měj na paměti, že bez ohledu na to, jak dlouho budeš chodit s Bohem, tvá tělesná přirozenost se nikdy nezmění. Nikdy se nestane podobnější Ježíšově přirozenosti, a to ani postupem času. Proto nám Písmo přikazuje, že ji máme denně „křižovat“ (viz Galatským 5:24). Dokonce i apoštol Pavel se svou tělesnou přirozeností zápasil: „Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete … Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací“ (Galatským 5:17, 22–23). Kladeš si otázku, jestli je vůbec možné takto žít? Je, ale musíš dělat tyto čtyři věci:

  1. Nezapomeň, že satan si nikdy nebere volno. Má tě neustále na mušce, proto se musíš chránit Božím slovem a modlitbou.
  2. Zjisti, ke kterému hříchu máš největší sklony. Bible přikazuje: „… odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí…“ (Židům 12:1). Proč? Protože na svém nejslabším místě budeš neustále napadán.
  3. Udržuj svou duchovní nádrž plnou. „Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj“ (Římanům 8:6).
  4. Choď v Boží síle, ne ve své vlastní.

Skončí někdy ten zápas? Ne, ale Boží moc a tvé rozhodnutí poslouchat a nepřestat bojovat vždycky povedou k jistému a trvalému vítězství.

Přistup ke studiu Bible osobně

14 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, a ještě přidá.“ Marek 4:24

Martin Luther řekl, že studium Bible je jako sbírání jablek. Nejdříve zatřeseš kmenem, potom hlavní větví, po ní vedlejší větví, pak větvičkou, a nakonec se podíváš pod každý list. Na světě neexistuje žádná jiná kniha jako Bible. Můžeš stejný biblický verš číst desetkrát a mít deset různých postřehů. To proto, že Písmo je „vdechnuto Bohem“ (viz 2. Timoteovi 3:16). Když Ježíš mluvil o studiu Božího slova, řekl, že věci jsou pouze přechodně skryty, aby byly později odhaleny: „Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo“ (Marek 4:22). Potom dodává: „Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, a ještě přidá“ (Marek 4:24). Chceš duchovně růst? Budovat lepší vztahy? Uspět v kariéře? Zvítězit nad obavami a najít pokoj? Zbavit se zlozvyku? Být uzdraven z citových zranění z minulosti? Pak rozjímej nad Božím slovem, uvažuj nad ním, přemýšlej o něm, mentálně ho zpracovávej a promlouvej. Místo abys žil z cizího duchovního porozumění, studuj sám Písmo a dovol Duchu svatému, aby ti požehnal porozuměním, které mění život. Ježíš řekl: „Duch pravdy vám bude zvěstovat, co přijme ode mne“ (Jan 16:15, přel. z angl.). Když verše, které čteš, přijmeš osobně, prožiješ jejich pravdu.

Modli se za sebeovládání

13 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce…“    Ř­ímanům 6:12

Sebeovládání je jedním z nejdůležitějších klíčů k úspěchu. Boží slovo má na toto téma hodně co říci, a pokud Boha požádáš, pomůže ti sebeovládání rozvíjet. Problémy, s nimiž jsi zápasil, když jsi byl mladý, budou jiné než ty, s nimiž budeš bojovat, až budeš starší. Nicméně dokud budeš živ, budeš v té či jiné podobě čelit pokušením. Sebeovládání je jedním z devíti druhů ovoce Ducha, uvedených v Bibli (viz Galatským 5:22–23). Vyžaduje, abys podřídil všechny aspekty svého života pod vládu Ducha svatého. Je to životní styl, vyznačující se disciplínou, nikoliv impulsivním jednáním. Řecké slovo pro „sebeovládání“ pochází ze slova, které znamená „uchopit“. Znamená mít pod kontrolou výdaje, aby ses nedostal do dluhů kvůli věcem, které nepotřebuješ a nemáš je z čeho zaplatit. Vyžaduje mít pod kontrolou svůj vztek a neříkat věci, kterých bys později litoval. „Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města“ (Přísloví 16:32). Znamená ovládat své touhy. Kdyby Josef nedokázal říci „ne“ na opakované návrhy manželky svého šéfa, nikdy by se nenaplnil jeho životní sen a neseděl by na egyptském trůnu. Musíš rozumět tomuto – satan pochopil, jaké je tvoje povolání, a bude se snažit zabránit ti v jeho naplnění. Proto se modli za sebeovládání a denně se v něm cvič.

Když tě kritizují

12 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Když mu spílali, neodplácel spíláním…“ 1. Petrova 2:23

Když se staneš terčem konstruktivní kritiky, snaž se z toho poučit a zmoudřet. Pokud dojde k neoprávněné kritice, vzpomeň si, že Ježíš byl také kritizován, takže jsi v dobré společnosti. A jestli jsi v pokušení poddat se vzteku a oplatit úder, přečti si tyto verše: „Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On ‚hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě“ (1. Petrova 2:20–23). Existuje zajímavý příběh o Abrahamu Lincolnovi. Během občanské války podepsal rozkaz k přesunu některých pluků, ale ministr války Edwin Stanton odmítl rozkaz provést a nazval prezidenta bláznem. Když to Lincoln slyšel, odpověděl: „Jestliže Stanton řekl, že jsem blázen, tak to tak musí být, protože on má téměř vždycky pravdu a říká, co si myslí. Půjdu to zjistit.“ Stanton Lincolna přesvědčil, že jeho příkaz byl mylný, a ten ho tiše stáhnul. Součástí Lincolnovy velikosti byla schopnost povznést se nad malichernost a vlastní ego a být citlivý vůči názorům druhých. Nebylo snadné ho urazit. Vítal kritiku a tím demonstroval jednu ze silných stránek skutečně velkých osobností – pokoru. Býváš kritizován? Ber to jako čas výuky, ne ztráty.

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí.

I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj.

Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem.


Odkazy na weby s ikonou

Víra, křesťanství, náboženství